عقد قرارداد:

فرش دستبافت جعفری آماده عقد قرارداد فروش با شرکت های دولتی و خصوصی برای فروش با شرایط و تخفیف توافقی است.